11 September [1914]. Op straat durf ik het [dagblad] niet te ontplooien (…) Dat ik het op zak heb, is voor mij het bewijs dat Gent niet is ingenomen.

Karel van de Woestijne (1914)

Terug naar index

Verzet om de waarheid

(1945)

In januari 1945 door Remi van de Moortel en A. Droesbeke gesticht weekblad dat zich tot doel stelde, “... concentratie van alle krachten, die willen ontkomen aan den chaos der groeiende verwarring en bereid zijn om te bouwen aan den nieuwen mensch van dezen tijd”. In zijn ondertitel presenteerde het tijdschrift zich als algemeen kultureel weekblad voor Vlaanderen.

De katholieke Albert van den Daele wees er op dat het de jongeren in Verzet om de waarheid (net als in het door hemzelf geleide Nieuwe stemmen), aanvankelijk aan “gloed” ontbrak en dat het blad vooral door ouderen werd opgesteld.

Albert Carlier schreef over Verzet [hij had het wellicht over Verzet om de waarheid]: “Het heele blad “Verzet”, schijnt ons overigens heel wat beter in mekaar te zitten [dan sommige andere in Gent vanaf begin 1945 verschenen literaire tijdschriften], dit willen we graag toegeven, alhoewel onze overtuigingen absoluut niet overeenstemmen. Laten we hopen dat ze niet te éénzijdig en te fanatiek worden”. Met “onze overtuigingen” bedoelde Carlier blijkbaar de overtuigingen binnen de redactie van Nu].

Het tijdschrift verdween reeds na enkele nummers, bij gebrek aan financiële middelen.

[Frans Heymans]

Over Verzet om de waarheid:

  • A[lbert] Carlier: Rondom de Gentsche publicaties, in: Nu, jrg.1 (1945), nr. 2, p. 101-102
  • A[lbert] van den Daele, s.j.: De jongerentijdschriften sinds de bevrijding, in: Nieuwe stemmenjrg. 5 (1949), nr. 7-8, p. 141-143