terug naar index
Ons forum

Gij zijt het hart van Gent! 
Muziek van Jos. Vander Meulen.

Gegroet, gegroet, o wijd geroemde plaats,
Gegroet door de eeuwen heen!
Gegroet door alle Gentsche maats,
In vreugd of droef geween.
Gegroet, o forum van het Vlaamsche volk,
Gegroet bij zonneglans of onweerswolk,
Gegroet, o hart en ziel van Gent,
Door elk bemind,
Door elk gekend,
Gegroet!

In uwen gordel van gebouwen,
Op uwen eeuwenouden grond,
Zag men het volk zijn macht ontvouwen,
Klonk ruw zijn strijdkreet om in ’t rond!
Van in den nacht der middeleeuwen,
Glanst gij als ’t brandpunt van het land,
Herkaatst gij willig ’t wrakend schreeuwen,
Van ’t volk getergd door vreemden band!

Gij zaagt van ’t vuur het knettrend blaken,
Toen Rome’s banvloek werd verbrand,
Toen Arteveld’ den hoon mocht wraken,
Gepleegd aan ’t vrije Vlaamsche land!
Gij zaagt het volk in dichte drommen,
Zijn recht hier staven in het bloed,
En Heeren, die ’t schavot beklommen,
Ondanks ’s vorstinnen tranenvloed.
Gij zaagt den vrijheidsboom er planten,
Toen ’s menschen rechten zijn erkend,
Gij hoordet juichen t’ allen kanten
Als ’t beeld van Jacob rees te Gent!

En zoo waart gij… o hart van Vlaandren,
Het breed tooneel van ’t volk zijn macht;
Als het elk dwangjuk slaat aan spaandren
Als ’t juicht victorie of slaakt een klacht!
O blijf de plaats, nog lange tijden,
Waar Gent zijn kroost steeds henenstroomt,
Waar het herdenkt zijn smartvol lijden,
Of hoopvol in de toekomst droomt.
Wees ’t middelpunt van ’t machtig streven,
Van al wat werkt en al wat denkt,
Blijve over U den Geest dan zweven
Die vreê en heil den zwoeger schenkt.

Gegroet, gegroet, o wijd geroemde plaats,
Gegroet door de eeuwen heen!
Gegroet door alle Gentsche maats,
In vreugd of droef geween.
Gegroet, o forum van het Vlaamsche volk,
Gegroet bij zonneglans of onweerswolk,
Gegroet, o hart en ziel van Gent,
Door elk bemind,
Door elk gekend,
Gegroet!

 

 

Uit:
Aimé Bogaerts: Volledige werken (1925), p. 283-284


Vind dit boek in de bibliotheek Gent